Gebruiksvoorwaarden en Herroepingsrecht

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht en Algemene Verkoopsvoorwaarden V.J.B. Motors

Algemene Herstellingsvoorwaarden V.J.B. Motors nv

Verkoopsvoorwaarden voertuigen

HERROEPINGSRECHT

Bij verkoop op afstand heeft U het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel 6 en 7 van onze algemene gebruiksvoorwaarden en behoudens uitsluitingen van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 8 van onze algemene gebruiksvoorwaarden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u V.J.B. Motors nv, Prins Bisschopssingel 4074 3500 Hasselt, België met ondernemingsnummer 0447.408.441 telefoon 011 28 33 90 via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax 011 28 33 92 of e-mail info@vjbmotors.be ) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.vjbmotors.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten en met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen terug fysiek ontvangen hebben, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen fysiek hebben teruggekregen al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan V.J.B. Motors nv, Prins Bisschopssingel 4074 3500 Hasselt, België terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 25 EUR.

Inhoudsopgave:

ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

 Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ALGEMENE HERSTELLINGSVOORWAARDEN V.J.B. MOTORS NV

Artikel 1 – Bestek

Artikel 2 – Leveringstermijnen

Artikel 3 – Toebehoren, benzine

Artikel 4 – Afhaling

Artikel 5 – Geweigerde onderdelen

Artikel 6 – Betaling prijs

Artikel 7 – Klachten

Artikel 8 -Depannage

Artikel 9 – Teste

Artikel 10 – Geschillen

ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de  overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

V.J.B. Motors nv

Prins Bisschopssingel 4074

3500 Hasselt

België
Tel.nr: +32 (0) 11 28 33 90

Telefonisch bereikbaar van: (uitgezonderd feestdagen)

Maandag tot vrijdag           08:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:30 uur

Zaterdag                             09:00 tot 12:00 uur

Openingstijden:

Maandag tot vrijdag           08:30 tot 18:30

Zaterdag                            09:00 tot 12:00

E-mail: via contactformulier

BTW: BE 0447.408.441

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Doch, uitgesloten van deze bepaling, kunnen producten nimmer “geprobeerd” of “uitgetest” worden in de ruimste zin des woord. Inhoudelijk betekent dit dat alvorens er een overeenkomst ontstaat tussen de consument en de ondernemer, de consument zeker is over de juistheid van het onderdeel en dat het onderdeel het probleem van de consument oplost.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor zijn rekening. Verzendkosten die de consument heeft betaald om zijn bestelling te ontvangen, zijn niet terugvorderbaar. De consument zal wel aanspraak maken op terugbetaling van de prijs van het gekochte product.
2. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten en met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen terug fysiek ontvangen hebben, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen fysiek hebben teruggekregen al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan V.J.B. Motors nv, Prins Bisschopssingel 4074 3500 Hasselt, België terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 25 EUR.

 Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.

h. gespoten onderdelen. Gespoten onderdelen zijn immer uitgesloten van het herroepingsrecht, gezien deze volledig volgens de specificaties van de consument geleverd worden. De ondernemer, V.J.B. Motors nv, moet in den beginnen altijd in staat gesteld worden problemen, wanneer deze ter sprake zijn, op te lossen. Enkel en alleen wanneer een oplossing niet mogelijk blijkt is vergoeding mogelijk.

i. onderdelen besteld op basis van chassisnummer vallen niet onder het herroepingsrecht omdat deze onderdelen persoonlijk zijn van aard en op persoonlijke, specifieke aanvraag van de consument werden besteld. De aard van het bestelproces voor dit soort onderdelen sluit foutieve onderdelen per definitie uit.

j. Accessoires voor voertuigen. Montage van onderdelen/accessoires valt onder diensten zoals vermeld in lid 3. Indien de klant bij bestelling van accessoires een afspraak maakt voor de montage van de onderdelen en/of accessoires binnen de termijn van 14 dagen en op uitdrukkelijke vraag van de klant vervalt het herroepingsrecht op deze onderdelen en accessoires automatisch. Accessoires voor voertuigen. Montage van onderdelen valt onder diensten zoals vermeld in lid 3. Indien de klant bij bestelling van accessoires een afspraak maakt voor de montage van de onderdelen en/of accessoires binnen de termijn van 14 dagen en op uitdrukkelijke vraag van de klant vervalt het herroepingsrecht op deze onderdelen en accessoires automatisch.

k. tweedehands onderdelen vallen niet onder het herroepingsrecht gezien de aard van deze onderdelen.

l. Voertuigen, nieuw of tweedehands vallen per definitie niet onder het herroepingsrecht wegens diverse redenen zoals het persoonlijk karakter van de bestelling, de montage van accessoires, de inschrijving van het voertuig op naam van de klant (wijziging aard van het product van nieuw naar tweedehands). Daarenboven, wegens de complexiteit van het product, komt een verkoopovereenkomst voor voertuigen, nieuw of tweedehands, bij voorkeur tot stand in de gebouwen van V.J.B. Motors nv, na fysiek contact tussen ondernemer en consument en na visuele controle van het product onderhavig aan de overeenkomst. In afwijking op bovenvermelde bepalingen heeft de consument wel de mogelijkheid om een verkoopovereenkomst online af te sluiten volgens de bijkomende bepalingen opgenomen onder artikel 16.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; De montage van accessoires valt onder diensten die op uitdrukkelijke vraag en instemming (het maken van de afspraak voor montage) van de consument werden uitgevoerd binnen de termijn van de 14 dagen bedenktijd. Hierdoor vervalt tevens het herroepingsrecht van de bestelde onderdelen of accessoires die onderwerp zijn van deze dienst.

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en voor accessoires tevens inclusief montage.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Garantievoorwaarden

a. Op nieuwe onderdelen geldt uitsluitend de garantie die door de fabrikant of leverancier gesteld is. Of als aangegeven op vjbmotors.be of (als anders aangegeven) de factuur.

b. Op nieuwe onderdelen wordt enkel en alleen garantie gegeven wanneer d.m.v. de originele factuur (met aankoopdatum en order nummer) kan worden aangetoond dat het onderdeel door V.J.B. Motors is geleverd.

c. Indien de originele factuur, met aankoopdatum met het order nummer niet kan worden aangetoond, vervalt de garantie.

d. Na ondeugdelijke inbouw en/of montage vervalt de garantie.

e. Indien er door de klant en/of derden anders dan V.J.B. Motors reparaties en/of veranderingen zijn aangebracht vervalt de garantie.

f. Op elektronische onderdelen (o.a. computers, ontstekingsmodules en luchtmassameters) geldt enkel garantie mits het ongebruikt en in originele verpakking is.

4. Omruilen/ terugbetaling

a. Als overeengekomen is dat het onderdeel wordt omgeruild, dient dit binnen veertien dagen na aankoopdatum in ons bezit te zijn. Bij gebreke hiervan kan geen aanspraak meer gemaakt worden op het eventueel betaalde statiegeld en tevens vervallen de overeengekomen afspraken.

b. Bij gebleken aantoonbaar defect wordt het onderdeel omgeruild tegen een vergelijkbaar, gelijkwaardig onderdeel. Enkel indien geen vergelijkbaar, gelijkwaardig onderdeel kan worden geleverd, zal het aankoopbedrag worden terugbetaald. V.J.B. Motors nv moet in den beginne altijd de mogelijkheid gegund worden om binnen 14 dagen een vergelijkbaar, gelijkwaardig onderdeel te leveren voor het defecte onderdeel.

c. Mocht blijken dat het onderdeel niet de oorzaak van het probleem was, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op de overeengekomen garantie. In andere woorden, er kunnen onder geen enkele voorwaarde onderdelen “geprobeerd” worden in de ruimste zin van het woord.

d. Onderdelen kunnen alleen retour genomen worden wanneer deze in originele, onbeschadigde doos en/ of verpakking aankomen. D.w.z. Geen tape, stift, pen etc. op de originele doos en/ of verpakking. TIP: Wikkel voor het retourneren de doos en/ of verpakking in folie of in een plasticzak.

e. Indien de originele doos en/ of verpakking beschadigd aankomt door ondeugdelijk omgaan met, en het verpakken van, is er geen vergoeding meer mogelijk!

5. Kosten

a. De klant kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van kosten van welke aard dan ook. Het maximaal te vergoeden bedrag is het aankoopbedrag.

b. Door de consument verkeerde bestelde onderdelen kunnen teruggenomen worden mits betaling van een retourkost van 30 € exclusief BTW. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van het terug te betalen aankoopbedrag.

c. Retour en nieuwe verzendkosten zijn altijd voor de klant, tenzij anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

a. V.J.B. Motors nv is nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte schade van welke aard dan ook en onze aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk beperkt tot het aankoopbedrag.

b. De klant is gehouden V.J.B. Motors nv te vrijwaren ter zaken van alle aanspraken van welke aard dan ook welke derden jegens V.J.B. Motors nv geldend mochten maken indien schade of letsel is ontstaan door of gebruik van door V.J.B. Motors nv geleverde goederen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument enkel en alleen wanneer onderdelen per eigen koerier worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Wanneer er tussen de consument en de ondernemer een voorschot is overgekomen (het voorschot bedraagt 15% van het totale aankoopbedrag), kan het voorschot nimmer door de consument worden teruggevorderd wanneer de overeenkomst door de consument wordt ontbonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16 – Bijkomende voorwaarden i.k.v. verkoop afgesloten op een website

Een verkoop afgesloten online, betreft een verkoop van op afstand. In dergelijk geval zijn de huidige bijkomende voorwaarden van toepassing naast de bovenvermelde algemene voorwaarden.

16.1 Verkoop

16.1.1 De verkoop wordt online afgesloten en definitief door middel van de bevestiging door de koper dat deze het reservatiebedrag betaalt en akkoord gaat met de aankoop van de door hem gekozen wagen bij de door hem gekozen erkende verdeler.

16.1.2. De verkoop wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde, bepaald in het exclusieve belang van de verkoper, van ontvangst van het reservatiebedrag ten belope van 10% van de totale prijs van het goed op de bankrekening van de verkoper. Zolang het reservatiebedrag niet is ontvangen op de bankrekening van de verkoper, is de verkoop niet voltooid, tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verzaakt aan deze voorwaarde (waarbij hij de enige is die hieraan mag verzaken).

16.1.3. Zodra de koper het reservatiebedrag heeft voldaan en zich akkoord heeft verklaard met de aankoop, wordt het door de koper gekozen voertuig door de verkoper voor de koper gereserveerd. Het is de verkoper verboden gedurende deze periode het voertuig aan een derde partij te verkopen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de koper of indien de betaling van het reservatiebedrag na verloop van 3 werkdagen niet op de door de verkoper opgegeven bankrekening is toegekomen.

16.1.4. Als de koper de verkoop vóór de levering van het voertuig beëindigt, heeft de verkoper recht op een schadevergoeding die overeenkomt met de werkelijk geleden schade, rekening houdend met o.a. de schade in verband met de mogelijke registratie van het voertuig, met een minimum van 20 % van de totale verkoopprijs van het voertuig.

16.2 Herroepingsrecht

16.2.1 De bepalingen inzake het herroepingsrecht (Boek VI, Titel 3, hoofdstuk 2 Wetboek Economisch recht) zijn van toepassing op de verkoop online, doch zijn alleen van toepassing in geval van een verkoop aan een consument.

16.2.2. In dergelijk geval heeft de koper het recht om de overeenkomst zonder opgave van reden te herroepen, zolang de koper de aard, de kenmerken en de werking van het voertuig niet kon vaststellen, en dit binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na deze waarop de koper (of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is) het voertuig fysiek in bezit nam.

16.2.3. De koper moet diens beslissing tot herroeping door middel van een schriftelijke (post, fax, e-mail), ondubbelzinnige verklaring meedelen aan de verkoper (en kopie aan bm-ops@beherman.com) met opgave van :

 1. a) de uitdrukkelijke wens de verkoopovereenkomst te herroepen;
 2. b) opgave van de gegevens teneinde de koper en de verkoopovereenkomst te identificeren (naam, adres, gegevens wagen en bestelnummer). De koper kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voorzien in het Wetboek Economisch recht, maar is hiertoe niet verplicht.

16.2.4. De koper moet zo snel mogelijk contact opnemen met de verkoper om een afspraak te maken voor de teruggave van het voertuig. In geval van niet-naleving van de afgesproken datum en tijd, is de koper een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20€ per kwartier vertraging.

16.2.5. De koper moet het voertuig, op zijn kosten en in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen na de verkoper te hebben geïnformeerd van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, terugbrengen daar waar hij het betrokken voertuig in ontvangst heeft genomen bij de verkoper.

16.2.6. Indien de koper na verloop van voormelde 14 kalenderdagen het betrokken voertuig nog steeds niet heeft teruggebracht bij de verkoper, is deze gerechtigd te besluiten dat de koper afziet van zijn herroepingsrecht en de verkoper wordt ontslaan van enige terugname van het betrokken voertuig en bijgevolg ook enige terugbetaling van de door de koper doorgevoerde betalingen.

16.2.7. De koper dient het betrokken voertuig in een perfecte staat terug af te leveren aan de verkoper.

16.2.8. De koper erkent en gaat ermee akkoord dat het voertuig volledig aan hem is geleverd conform de bestelling, in perfecte staat van netheid en werking. De staat zoals opgenomen in de bestelling/verkoopovereenkomst wordt bijgevolg aanzien als de staat bij aflevering door de verkoper aan de koper.

16.2.9. Indien zou blijken dat bij teruggave het betrokken voertuig niet grondig werd schoongemaakt (interieur en exterieur), worden de schoonmaakkosten ten laste van de koper gelegd en dit ten belope van 250€ voor een chemische schoonmaak.

16.2.10. De vastgestelde schade zal worden begroot rekening houdend met de richtlijnen van Renta.

16.3 Voorwaarden en uitzonderingen herroepingsrecht

16.3.1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing :

 1. a) als het voertuig is geconfigureerd volgens de specificaties van de koper of duidelijk werd gepersonaliseerd; en/of
 2. b) als alle wettelijke documenten (zoals inschrijvingsbewijs, origineel gelijkvormigheidsattest, …), evenals alle afgeleverde sleutels van het betrokken voertuig niet worden teruggegeven op het afgesproken ogenblik van teruggave van het betrokken voertuig;
 3. c) als het aantal afgelegde kilometers met het betrokken voertuig meer dan 80km bedraagt;
 4. d) als de koper niet langer eigenaar is van het betrokken voertuig, deze is doorverkocht of overgedragen aan een natuurlijke of rechtspersoon, of het voorwerp uitmaakt van een zekerheid (pandrecht, …).

16.3.2. Indien de koper gebruik maakt van het betrokken voertuig dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en de werking ervan vast te stellen, is de koper aansprakelijk voor de schade, waardevermindering die hieruit voortkomt. In dergelijk geval, evenals bij de uitoefening van het herroepingsrecht, is de koper verplicht :

 1. a) het betrokken voertuig in perfecte staat (interieur en exterieur) terug te brengen, in perfect werkende staat (carrosserie en mechaniek) en volledig (alle accessoires, opties, uitrusting, boorddocumenten, sleutels, …). Wijzigingen aangebracht aan het betrokken voertuig worden aanzien als schade, tenzij deze werden doorgevoerd met schriftelijke toestemming van de verkoper, en het voertuig kan in het algemeen niet het voorwerp zijn geweest van een oorzaak die de garantie beperkt of uitsluit. In het andere geval is de koper een vergoeding verschuldigd die wordt berekend op basis van de marktwaarde van het betrokken voertuig, rekening houdend met de schade die werd vastgesteld in de tegensprekelijke beschrijving van de staat van het voertuig; en
 2. b) indien het voertuig reeds werd ingeschreven, een schadevergoeding te voldoen ten belope van 20% van de totale verkoopprijs ter dekking van het waardeverlies t.g.v. deze inschrijving. In dergelijk geval zal het betrokken voertuig opnieuw moeten worden uitgeschreven door de koper zelf. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van de koper. Laat de koper na dit te doen, zullen alle kosten die de verkoper dient te dragen om het betrokken voertuig te laten uitschrijven worden gedragen door de koper en desgevallend worden gecompenseerd met de eventuele tegoeden die de verkoper verschuldigd zou zijn aan de koper t.g.v. diens herroeping; en
 1. c) om ingeval van overschrijding van 80km sinds de levering van het betrokken voertuig, een vergoeding te voldoen ten belope van 1,00 € per kilometer (exclusief belastingen); en
 2. d) een redelijke vergoeding te voldoen ter dekking van de door de verkoper gemaakte kosten in het kader van de geleverde diensten tot het moment waarop de koper hem op de hoogte heeft gebracht van de uitoefening van diens herroepingsrecht (transportkosten, starterspack, administratieve kosten, …); en
 3. e) algemeen een vergoeding te voldoen i.g.v. een gebruik door de koper van het betrokken voertuig die niet in overeenstemming is met het normale gebruik ervan, of als de koper langdurig en onnodig gebruik ervan heeft gemaakt. Dergelijke vergoeding wordt in mindering gebracht van een door de verkoper eventuele terugbetaling aan de koper.

16.3.3. De koper blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor alle kosten, die hem toerekenbaar zijn daar het voertuig in zijn bezit was, maar die pas later opeisbaar worden, zoals onbetaalde overtredingen of eigendomsbelastingen.

16.3.4. Alle kosten verbonden aan de verzekering, belastingen inzake verkeer of inverkeerstelling, of andere blijven ten laste van de koper zelf.

16.3.5. Indien de koper het voertuig via een derde partij heeft gefinancierd (via kredietgever, financieringshuur, verhuurder, …), kan de verkoper in geen geval verantwoordelijk worden geacht t.o.v. deze derde en is de koper alleen gehouden tot naleving en/of vergoeding van diens verplichtingen t.o.v. deze derde.

 16.4 Terugbetaling in geval van herroeping

16.4.1. De verkoper betaalt alle van de koper ontvangen betalingen terug, met uitzondering van eventuele extra kosten die werden gemaakt op expliciete vraag van de koper. De door de verkoper terug te betalen bedragen kunnen verminderd worden met de bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is, zoals de vergoedingen ten laste van de koper die het gevolg zijn van het herroepingsrecht, dan wel het gebruik van het betrokken voertuig dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van het voertuig vast te stellen.

16.4.2. De terugbetaling aan de koper zal doorgevoerd worden op de bankrekening die werd gebruikt voor de betaling van de factuur van het voertuig door de koper, onder voorbehoud van naleving van de antiwitwasregelgevig en tenzij anders werd overeengekomen tussen koper en verkoper.

16.4.3. De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat de verkoper het betrokken voertuig in ontvangst heeft genomen.

16.4.4. Indien de verkoper een voertuig van de koper heeft overgenomen (aankoop tweedehandsvoertuig) in het kader van de verkoop, zal de koper dit tweedehandsvoertuig niet terugkrijgen, maar wel een bedrag gelijk aan de huidige marktwaarde van het betreffende tweedehandsvoertuig, met als maximum het overnamebedrag dat initieel door de verkoper in rekening werd gebracht en werd overeengekomen tussen koper en verkoper.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ALGEMENE HERSTELLINGSVOORWAARDEN V.J.B. MOTORS NV

De hieronder aangehaalde clausules gelden als wet voor beide partijen en de klant erkent er kennis van genomen te hebben. Door het ondertekenen van het werkorder neemt de klant de voorwaarden aan en zal hij de geldigheid ervan niet kunnen betwisten. Wij preciseren dat de bepalingen van de reparatieorders van onze klanten onze voorwaarden niet mogen annuleren noch wijzigen tenzij door een speciaal geschreven en bevestigd akkoord.

Artikel 1 – Bestek

Onze bestekken stellen geen vaste verbintenis samen doch worden slechts afgegeven als inlichting en onder voorbehoud van wijzigingen gejustifieerd door de prijs van de onderdelen en het werkloon. De klant verbindt zich de onkosten te betalen voor demontage en montage nodig voor het opstellen van het bestek alsmede de forfaitaire onkosten voor het opmaken ervan. Voor het geval dat , tijdens het werk, andere herstellingen en onderdelen – buiten de reeds voorziene – moesten nodig blijken, dan zullen deze het voorwerp uitmaken van een bijkomende bestek indien het bedrag 10% hoger ligt dan het eerste bestek. De onkosten veroorzaakt door depannage en het slepen tot onze werkplaats zijn niet inbegrepen in ons bestek. In geval de klant het bestek aanneemt, zal hij gehouden zijn aan de hersteller, indien deze het eist, 1/3 van het bedrag te storten als waarborg. De eigenaar die ons zijn wagen toevertrouwt voor het opstellen van een bestek, tengevolge van een ongeval, geeft ons tevens machtiging om – in zijn naam – te onderhandelen en een akkoord te nemen met de experten van de verzekeringsmaatschappijen.

Artikel 2 – Levertermijnen

De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven. Het overschrijden  van deze laatste verbindt geenszins onze verantwoordelijkheid en kan geen aanleiding geven tot vergoeding voor immobilisatie of vertraging.

Artikel 3 – Toebehoren, benzine

Wij zijn slechts verantwoordelijk voor de toebehoren en apparaten vastgemaakt aan het voertuig en voor voorwerpen die – na inventaris – aan ons magazijnen werden toevertrouwd ook voor de hoeveelheid benzine genoteerd bij de ontvangst van de wagen. In geval van diefstal geldt onze verantwoordelijkheid uitsluitend voor bovenvermelde voorwaarden.

Artikel 4 – Afhaling

Het opsturen van de factuur betekent dat de wagen afgewerkt is en ter beschikking staat. In geval het voertuig binnen de 5 dagen en na het opsturen van een aangetekende brief (– geldend als aanmaning -) aan de eigenaar, niet werd afgehaald, zal het beschouwd worden als zijnde in stationering en zal aan deze laatste een huurprijs gedebiteerd worden van 1,86 euro per dag voor personenwagens. Voor de industriële voertuigen zal deze prijs gewijzigd worden in verband met hun omvang. En begonnen maand zal als een volledige maand aangerekend worden. De onkosten voor het stationeren worden volgens dezelfde voorwaarden gefactureerd indien het akkoord voor de herstelling niet werd gegeven binnen de 8 dagen na de toezending aan de klant van het aanvaarde bestek. De voertuigen opgestuurd of begeleid tot bij de klant, na de herstelling, reizen op eigen risico van de geadresseerde.

Artikel 5 – Geweigerde onderdelen

De onderdelen waarvan de vervanging onontbeerlijk is wegens beschadiging of slijtage zullen beschouwd worden als verlaten door de klant en zullen verwijderd worden zonder dat deze laatste het recht zal hebben ze bij de levering van het voertuig op te eisen. Nochtans, indien de klant verlangt dat deze stukken hem bij de levering van het voertuig zouden teruggegeven worden, dan dient hij dit, op het ogenblik van de ondertekening van het reparatieorder te bepalen, zoniet wordt alle verantwoordelijkheid van ons afgeschoven indien men hem geen voldoening kan geven.

Artikel 6 – Betaling prijs

Onze herstellingen zijn betaalbaar contant, bij de afhaling van het voertuig. Slechts mits speciale toelating is een uitstel van 3 dagen na de ontvangst van de factuur mogelijk. Het werkloon wordt aangerekend per uur, volgens tarief aangeplakt in onze werkhuizen. Zekere herstellingen worden echter gefactureerd volgens tarief gebaseerd op forfaitaire herstellingstijden. De prijzen van de onderdelen zijn deze in voege op het ogenblik van het factureren. Aangezien de verzekeringsmaatschappijen met ons geen rechtsverband hebben is, in het geval van herstellingen ten gevolge van een ongeval gedekt door een verzekering, alleen de klant verantwoordelijk voor de betaling van de uitgevoerde werken en zoals reeds gezegd moet deze betaling gebeuren, contant bij de afhaling. Elke vertraging in de betaling zal ten gevolge hebben – en dit zonder dat het nodig is een aanmaning te sturen – een forfaitaire vertragingsvergoeding van 20% van het bedrag van de factuur, met een minimum van 12,39 euro als schadevergoeding en intresten buiten een vertragingsintrest van 12% per jaar vanaf de toezending van de factuur overeenkomstig artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7 – Klachten

De klachten betreffende een verdwijning alsmede de geschillen dienen, op het ogenblik van de afhaling van het voertuig, aan de directie gesignaleerd te worden. Voor alle anderen geschillen betreffende de goede uitvoering van de gevraagde werken dient de klant ons onmiddellijk te verwittigen, om ons in de mogelijkheid te stellen alle nuttige vaststellingen te doen. Een klacht ingediend 5 dagen na de toezending van de factuur en uiterlijk 5 dagen na de afhaling van de wagen is niet meer aanvaardbaar. Het demonteren van de betwiste onderdelen buiten onze aanwezigheid ontlast ons van alle verantwoordelijkheid. Hoe het ook zij worden herstellingen, uitgevoerd buiten onze werkplaatsen, nooit voor onze rekening genomen. In geen geval mag de klant een schadevergoeding eisen voor immobilisatie, welke ook de reden ervan mogen zijn.

Artikel 8 – Depannage

Wij accepteren geen tussenkomst van de klant of zijn vertegenwoordiger bij depannage, heffen of slepen en bijgevolg is onze verantwoordelijkheid tegenover hen nooit geëngageerd voor dergelijke werken. Indien deze werken door een derde worden uitgevoerd dan blijft deze rechtstreeks verantwoordelijk tegenover de klant voor de werken die hem besteld werden, onze verantwoordelijkheid zijnde beperkt tot deze van een mandataris.

Artikel 9 – Testen

De testen noodzakelijk door de al dan niet door de klant gevraagde werken worden uitgevoerd op eigen risico van de eigenaar van het voertuig. In geval van schadegeval in het kader van automobielverkeer, hetzij botsing, diefstal of brand, is het de verzekering van de eigenaar die dient tussen te komen, en deze laatste moet wat betreft de verantwoordelijkheid tegenover derden en eventueel de garantie van de materiële schade, binnen de gebruikelijke termijnen, bij zijn maatschappij, alle nodige verklaringen indienen.

Artikel 10 – Geschillen

Als uitdrukkelijk overeengekomen, welke ook de wijze van de betaling, de geaccepteerde betalingen of leveringsplaatsen mogen zijn:

 1. Voor de eventuele geschillen tussen de klant en de hersteller zijn slechts bevoegd de Rechtbanken waarvan de hersteller afhangt ingevolge de plaats van zijn exploitatiezetel;
 2. de Belgische Rechtbanken alleen zijn bevoegd voor de geschillen in verband met de toepassing van de waarborg van de onderdelen gefabriceerd door de fabrikant.

Deze attributieve juridische clausules zijn van toepassing zelfs in geval van uitspraak in kortgeding. Incidente aanvragen, aanvragen in garantie of in geval van meerderheid van verdedigers het moge gaan om een aanklacht uitgevoerd krachtens het burgerlijk- of handelscontract of een rechtsvordering gegrond om een quasi-deficit in toepassing van de artikels 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De bovenvermelde algemene voorwaarden hebben de overhand op deze van onze klanten.

De pagina is voor het laatst aangepast op 05/11/2020

Terug naar Boven

Back to top