Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING V.J.B. Motors NV

Privacy en gegevensbescherming

Wij danken u voor de belangstelling die u toont voor onze onderneming en onze producten. Wij houden er aan de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren en u een maximum aan comfort te bieden bij uw bezoek aan onze site. Vanuit onze zorg voor de bescherming van uw privéleven stellen wij alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan.
V.J.B. Motors NV respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe V.J.B. Motors nv gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden. V.J.B. Motors NV hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid, van de website van V.J.B. Motors NV en de bedrijven die geassocieerd worden met V.J.B. Motors NV, geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospecten, klanten en partners. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van V.J.B. Motors NV of via een ander kanaal van V.J.B. Motors NV en is in lijn met de geldende wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, meer bepaald Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming GDPR (AVG). U dient zich ervan bewust te zijn dat V.J.B. Motors NV niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. V.J.B. Motors NV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PERSOONSGEGEVENS

V.J.B. Motors NV verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden tot het strikt minimum beperkt en worden door V.J.B. Motors NV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat schriftelijk mee te delen via onderstaand adres: V.J.B. Motors NV, Prins Bisschopssingel 4074, 3500 Hasselt, tel : 011/28.33.90, Ondernemingsnummer : BE 0447.408.441 of via onze contactpagina. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissenOns beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://vjbmotors.be. Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker V.J.B. Motors NV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van V.J.B. Motors NV. Bij elke marketinggerichte e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen. Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker V.J.B. Motors NV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van V.J.B. Motors NV met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met V.J.B. Motors NV contractueel of vennootschapsrechtelijk verbonden ondernemingen.

HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 1. Rechtstreeks van u wanneer u vrijwillig uw persoonsgegevens verstrekt aan een informant op het autosalon, of tijdens een evenement, voor een testrit- en brochure-aanvraag, voor het opmaken van een offerte.
 2. Rechtstreeks van u wanneer u deelneemt aan een wedstrijd
 3. Rechtstreeks van u wanneer u een contactformulier invult op onze website en/of via onze website inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief
 4. Via onze invoerders waarmee wij contractueel verbonden zijn, Beherman Motors NV en Subaru Benelux NV.

In alle gevallen vragen wij steeds uw akkoord voor de verwerking van uw persoonsgegevens (naam, voornaam en emailadres) in het kader van communicatie via direct marketing (email communicatie), hetzij mondeling (bijvoorbeeld tijdens het autosalon, evenementen), hetzij schriftelijk (bijvoorbeeld) invullen contactformulieren. Na verwerking ontvangt u van ons een bevestigings-email (double opt-in). U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven van onze communicatie.

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door V.J.B. Motors NV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 1. Het gebruik van onze diensten en het leveren van goederen en diensten; rechtsgronden: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, behartiging van onze gerechtvaardigde commerciële belangen als onderneming (met name het belang om contacten te kunnen leggen met prospecten en mogelijke klanten)
 2. Communicatie via direct marketing (e-mail communicatie, elektronische direct marketing doeleinden); rechtsgronden: opt-in toestemming, enkel wanneer u ondubbelzinnig en vrijwillig te kennen heeft gegeven dat u onze elektronische nieuwsbrief graag wenst te ontvangen, zullen wij u hiervoor registreren.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. De gegevens worden gebruikt om de dienst op een correcte manier te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van V.J.B. Motors NV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van V.J.B. Motors NV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

MET WIE DELEN WIJ U PERSOONSGEGEVENS

We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan onze dienstverleners (“verwerkers”; IT/Cloud dienstverleners, PR/Marketing dienstverleners) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden in het bijzonder dienstverleners. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal V.J.B. Motors NV de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven of doorverkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU zonder verwerkersovereenkomst en die geen lid zijn van het Privacy Shield Network. V.J.B. Motors NV geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN KREDIET-SIMULATIE EN/OF – AANVRAAG

Record Credits verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende categorieën van verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende: Identificatiegegevens, Financiële gegevens, Sociaal-demografische gegevens, Gegevens over uw online gedrag en voorkeuren, Gegevens over uw interesses en behoeften, Audiovisuele gegevens.

Uw gegevens worden enkel verwerkt op basis van een van de volgende wettelijke grondslagen: om met u een contract af te sluiten en uit te voeren; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; om de rechtmatige belangen van Record Credits te dienen. Een dergelijke gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn om goede commerciële relaties te onderhouden met klanten en andere betrokkenen. Het is ook mogelijk dat Record Credits persoonsgegevens verwerkt om fraude te voorkomen en te bestrijden en om de beveiliging van de transacties te handhaven; wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven. De toestemming wordt altijd voor een welbepaalde verwerking gegeven en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Record Credits geeft deze gegevens door aan kredietbemiddelaars, aan controleautoriteiten en toezichtinstanties wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat alsook aan de andere entiteiten van de ING-groep. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de kredietverzekeraar Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, afdeling ICP (‘Atradius ICP*’) die ze verwerkt om na te gaan of Record Credits in aanmerking komt voor een kredietverzekering en om zijn gereglementeerde activiteit van kredietverzekeraar uit te oefenen. Atradius ICP handelt als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Hij zal uw gegevens bewaren tot het verstrijken van de verjaringstermijnen (10 jaar). Hij kan uw gegevens na die termijn bewaren, maar enkel voor statistische doeleinden. Wenst u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Atradius ICP, raadpleeg dan de pagina over de bescherming van persoonsgegevens op zijn website https://www.atradiusicp.com of contacteer zijn functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op dataprotection.icp@atradius.com

Alle gegevens worden in principe gedurende 2 jaar bewaard voor prospects en gedurende 10 jaar vanaf de einddatum van uw krediet indien het werd aanvaard. U beschikt over de volgende rechten: recht op toegang, recht op verbetering of verwijdering, recht op overdraagbaarheid. Raadpleeg voor meer informatie de privacy statement van Record Credits https://www.recordcredits.be/nl/homepage. U kunt ook contact opnemen met Record Credits op het volgend adres: Record Credits Privacy Office Marnixlaan 24 1000 Brussel of privacyoffice@recordcredits.be. Bij betwisting over de verwerking van persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de controleautoriteit op het volgend adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

HOE LANG BEWAREN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS

V.J.B. Motors NV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden verwijderd uit ons bestand na maximaal 10 jaar van inactieve periode. Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

V.J.B. Motors NV streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. V.J.B. Motors NV neemt de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een aanvaardbaar veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Dit gebeurt zowel door technische als organisatorische maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens V.J.B. Motors NV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Onze netwerken worden beschermd door een firewall. Er wordt gebruikt gemaakt van encryptie voor transmissie van gegevens.

RECHT VAN AANPASSING, VERBETERING EN VERWIJDERING

Zoals voorzien door de GDPR, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U heeft het recht op kosteloze inzage, eventuele correctie of verwijdering van de op u betrekking hebbende gegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door V.J.B. Motors NV te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. V.J.B. Motors NV zal elke aanvraag tot inzage, correctie of verwijdering behandelen binnen 30 werkdagen. Bij herhaaldelijke aanvragen (meer dan 2) binnen 6 maanden hebben wij het recht om een administratieve kost aan te rekenen. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot V.J.B. Motors NV op onderstaand adres: V.J.B. Motors NV, Prins Bisschopssingel 4074, 3500 Hasselt, tel : 011/28.33.90, Ondernemingsnummer : BE 0447.408.441 of via onze contactpagina. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. U vindt ook onderaan iedere e-mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kan u contact met ons opnemen: V.J.B. Motors NV, Prins Bisschopssingel 4074,3500 Hasselt, België+32/11.28.33.90, Contactpagina, BE 0447.408.441 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel), https://www.privacycommission.be/nl.

COOKIES

V.J.B. Motors NV is verantwoordelijk voor deze website en is de databeheerder. Voor een betere dienstverlening aan gebruikers die onze website geregeld bezoeken, kunnen wij een beroep doen op “cookies”. Wanneer een gebruiker de eerste keer naar onze website surft, wordt een identificatiemerk of “cookie” verzonden naar de cookie-enabled browser. Wanneer deze gebruiker later naar onze website terugkeert, meldt dit identificatiemerk ons dat het om dezelfde gebruiker gaat. Zolang u uw persoonsgegevens niet invoert, kunnen wij u niet identificeren en blijft u anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat een bericht wordt weergegeven wanneer u een cookie ontvangt, of dat cookies automatisch worden geweigerd. In dit cookiebeleid wordt uiteengezet hoe gegevens worden verwerkt via het gebruik van deze website en alle andere elektronische communicatienetwerken die door V.J.B. Motors NV worden verschaft. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen

Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde ‘cookies’ op uw systeem geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u ‘cookies’ van uw harde schrijf verwijderen, ‘cookies’ afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een ‘cookie’ geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details. Het spreekt vanzelf dat u onze sites ook kan bezoeken zonder cookies. Het weigeren van de cookies kan beperkingen meebrengen bij de functionering van ons aanbod.

Wij kunnen ook automatisch bijkomende informatie over uw bezoek aan deze website verzamelen. Voor meer bijzonderheden, zie de rubriek “Het gebruik van cookies” hieronder.

Het gebruik van cookies

Onze websites gebruiken cookies alsook cookies van derden zoals diegene die in de onderstaande tabel worden beschreven. De cookies van derden verzamelen informatie voor ons, niet voor iemand anders. Een cookie is een minibestandje (doorgaans letters of cijfers) dat wordt gedownload op een apparaat (bijv. pc of draagbare apparaten zoals een laptop, iPhone, iPad, Android of andere smartphone) en dat informatie opslaat op uw harde schijf/flash drive of browser zodat onze website u herkent wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om onze website beter af te stemmen op uw behoeften wanneer u onze website bezoekt. Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door een externe vennootschap (‘Google’).  Google Analytics installeert cookies om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics gebruikt cookies om gebruikerssessies te definiëren, alsook om een aantal belangrijke functies in de Google Analytics rapporten aan te geven. Google Analytics installeert of updatet cookies alleen om gegevens te verzamelen die vereist zijn voor de rapporten.

De informatie die deze cookies over uw gebruik van onze website genereren en uw huidige IP-adres worden door uw browser doorgestuurd naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en andere landen. Google gebruikt deze informatie namens ons om te beoordelen hoe u deze website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website en om ons andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Het IP-adres dat via Google Analytics wordt verkregen, wordt niet gelinkt aan andere informatie waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van Google cookies weigeren of blokkeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. In dat geval kunt u wel niet alle mogelijkheden van onze website benutten. U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on op de Google website downloaden en installeren. Gelieve te noteren dat de website gebruikmaakt van Google Analytics met de ‘anonymizeIp’ methode en dat uw IP-adres, voor het wordt opgeslagen, door het laatste octet wordt ingekort om identificatie te vermijden.

Cookies verwijderen of blokkeren

Cookies zijn nuttig om ons te helpen u te herkennen wanneer u onze websites bezoekt zodat u uw paswoord en gebruikersnaam bijv. niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u naar een website gaat. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de pagina’s te merken die u bezoekt en de voorkeuren op te slaan die u tijdens dat bezoek selecteert. Hierdoor kunnen wij uw beleving versterken en onze websites verbeteren.

Voor meer informatie over cookies klikt u op de volgende link: www.whatarecookies.com

U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden en in de meeste browsers kunt u cookies weigeren. Als u wilt weten hoe u dat moet doen, gaat u naar het Help-menu van uw browser of neemt u contact op met uw systeembeheerder. Gelieve te noteren dat geen enkele cookie op onze websites strikt ‘verplicht’ is: u bent niet verplicht om de cookies te aanvaarden, maar zoals werd vermeld kan dat een invloed hebben op de beleving van de website. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om de in het Privacy- en cookiesbeleid vermelde cookies te gebruiken, wanneer u voor het eerst toegang hebt tot de website en wanneer wij nieuwe cookies op de website introduceren, indien de wet dat vereist.

Indien u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt

– Internet Explorer:Cookies blokkeren of toestaan

– Chrome: Uw cookies en sitegegevens beheren

– Firefox: Cookies die websites gebruiken

– Safari: Manage cookies

Indien u cookies uitschakelt, denk er dan aan dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u mogelijk bepaalde delen van de website niet kan gebruiken.

Hulpmiddelen om te delen:

De pagina’s van de website van V.J.B. Motors bevatten “Deel” knoppen waarmee Gebruikers van de website bepaalde inhoud kunnen delen met hun vrienden via sociale netwerken, zoals

Facebook. Deze websites kunnen een cookie installeren wanneer u verbonden bent met hun diensten. V.J.B. Motors nv controleert de installatie van cookies van deze websites niet. Wij adviseren u om deze sites van derden te consulteren voor meer informatie over deze cookies en de manier om ze te beheren.

Met betrekking tot het gebruik van social plug-ins van Facebook, dient er nog op te worden gewezen dat indien de Gebruiker huidige website opent, de browser van de Gebruiker een rechtstreekse verbinding maakt met de server van Facebook. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook rechtstreeks naar de browser van de Gebruiker doorgestuurd en door deze browser in de website geïntegreerd. Via de plug-ins krijgt Facebook de informatie dat de Gebruiker de betreffende pagina van de website van V.J.B. Motors nv heeft geopend. Als de Gebruiker bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek aan de Facebook-account van de Gebruiker koppelen. Deze informatie wordt al bij het bezoek aan huidige website onder het domein www.vjbmotors.be uitgewisseld, los van het feit of de Gebruiker al dan niet van de plug-ins gebruikmaakt. Als de Gebruiker van de plug-ins gebruikmaakt, bijvoorbeeld als hij op de ‘vind ik leuk’-button klikt, wordt deze informatie door zijn browser rechtstreeks naar Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensinzameling en de verdere verwerking en aanwending van de gegevens door Facebook en de desbetreffende Gebruikersrechten en instelmogelijkheden ter bescherming van persoonsgegevens, is terug te vinden in de informatie van

Facebook over de bescherming van persoonlijke gegevens (http://www.facebook.com/policy.php).

Indien een Gebruiker niet wenst dat Facebook via huidige website gegevens over hem verzamelt, moet hij zich bij Facebook afmelden vóór zijn bezoek aan huidige website onder het domein https://vjbmotors.be

WIJZIGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

V.J.B. Motors NV houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

De pagina is voor het laatst aangepast op 22/10/2021

Back to top